Go To Project Gutenberg

wtorek, 6 października 2009

zezoLegal

************LEGAL*************
No content ont this site --zezorro.blogspot.com, signed "zezowaty Zorro"-- or parts thereof, can be reproduced, copied, multiplied, transmitted, translated, broadcast by whatever means, mechanical, electronic, manual or automatic, without prior explicit, written consent. Specific socially harmful practices consisting of automatic copying, scraping etc. of content are explicitly forbidden.

Abovementioned does not apply to users on CC "linkable source" for non-commercial use licence, that ZZ strongly recommends. It does not cover however reproducing of whole articles, without meaningful self-input. The aim of the license is to enable citing and creation of derivative works, whereas reproduction of whole functional items clearly does not constitute such creative use.

The copyright rules do not infringe trademark "zezowaty Zorro", which remains intact.

Zawartość niniejszej strony --zezorro.blogspot.com, sygnowanej "zezowaty Zorro"-- w całości, bądź w jakiejkowiek części składowej, podlega ochronie prawa autorskiego. Kopiowanie, powielanie, odtwarzanie, zwielokrotnianie, nadawanie i tłumaczenie, środkami mechanicznymi, elektronicznymi, ręcznymi, bądź automatycznymi, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody, zabronione. Szczególnie szkodliwe społecznie praktyki automatycznego ściągania i obróbki treści (scrapping) i podobne są wykluczone.

Powyższe nie dotyczy używania zawartości na zasadzie licencji Creative Commons "klikalne źródło" dla celów niezarobkowych, którą autor zdecydowanie zaleca. Licencja nie pokrywa wszelako kopiowania całych artykułów, bez istotnego wkładu własnego. Celem licencji jest umożliwienie cytowania oraz tworzenia utworów zależnych, przy czym kopiowanie funkcjonalnych jednostek w całości w oczywisty sposób nie stanowi takiego twórczego wykorzystania.

Prawo autorskie nie wpływa na znak towarowy "zezowaty Zorro", wyłączony z niniejszych warunków.
*************LICENCJA*************
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut