Go To Project Gutenberg

środa, 19 marca 2014

Bitcoin report: jak spaślak okradł MtGoxa / How Fatty MtGoxed

Przed kilku laty przygotowałem opracowanie elektronicznych systemów transakcyjnych, które można wykorzystać przy składzie kruszców.
-
Nie stanowi tajemnicy, że muszą tu być spełnione dość wyśrubowane wymagania: bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji, szybkości, kosztów, niezawodności i anonimowości wreszcie. Spośród tuzina innych rozwiązań, mniej lub bardziej gotowych do aplikacji, zwróciłem wówczas uwagę na bitcoins, mało znany, niszowy koncept, bo wydawał się idealnie spełniać warunki, zwłaszcza dotyczące płatności. Niebawem zostałem klientem giełdy bitcoinów MtGox, którym pozostałem aż do jej niechlubnego końca. Dlatego wiem, jak wyglądał proces jej ewolucji, mam dowody z pierwszej ręki oraz wystarczająco głeboką wiedzę na temat działania systemu, aby przedstawić autorytatywny raport na temat przyczyn i sposobu jej ograbienia.

Nigdzie - zarówno w tzw. pismach fachowych, jak i popularnych - nie znalazłem rzetelnego omówienia tematyki, którą zbadałem, a prym wiodą różnej maści naganiacze i analitycy ostatniej godziny, skądinąd sympatyczni i biegli w finansach, ale całkowicie bezradni w technikaliach bitcoina, jak Reggie Middleton. Niewiedza i zamieszanie czyni wiele złego w środowisku, podkopując przyszłość całkiem zgrabnie rozpoczętego projektu alternatywnej, internetowej waluty, a zwolennicy bitcoina nieporadnie rozglądają się, pytając: co się stało naprawdę?

Przygotowuję raport na ten temat, pokrywający trzy kluczowe zagadnienia, dotychczas nigdzie nie opracowane:

- przyczyny, metoda i skutki skoku na MtGox [jeszcze w trakcie trwania!] dla klientów i rynku
- analiza i prognoza cenowa bitcoins, wariantowo, zależnie od zastosowanych środków prawnych
- praktyczny poradnik dla klientów MtGoxa - jak skutecznie odzyskać ukradzione środki [jeśli miałeś ich tam więcej] w działaniach zespołowych oraz indywidualnych.

Raport zawiera fakty odkryte w trakcie korzystania z giełdy, nieznane szerzej, a kluczowe dla zrozumienia istoty problemu i podjęcia właściwych kroków. Polecam go średnim i większym klientom MtGox, a także podmiotom aktywnym na rynku bitcoins, w tym instytucjonalnym, bo nic tak nie kosztuje jak wiedza, a naprawdę jej brak. Przydać się może także prawnikom zajmującym się sprawą oraz analitykom podmiotów zaangażowanych w bitcoina, niekoniecznie, a może nawet szczególnie nie klientów MtGox.

Może być twój za grosze, a konkretnie 24 centów, czyli 0,24 Btc. Zamówienia proszę kierować mailem. W razie wątpliwości proszę sprawdzić zakładkę bitcoin.

========================================================

A couple of years back I studied electronic transactioanal systems, fit for deployment at precious metals storage platform.

It is no secret, that for such an undertaking some special requirements must be met: security and reliability of transactions, speed, costs, uptime and anonymity are of vital importance. Among a dozen of more or less applicable tools I took an interest in bitcoins, a shady, niche concept, because it seemed to fit the bill ideally, especially in the payments field. Shortly thereafter I became a customer of bitcoin trading platform MtGox, which I remained till its unsavoury end. I know therefore its evolution process, having firsthand experience, proofs and sufficiently deep understanding of system workings to draw a conclusive report on the causes and method of MtGox robbery.

You will find presently nowhere - be it in so called professional or popular publishings - an in-deep research on the topic, that I studied, the main discourse monopolized by sellside desks or last hour analysts of the kind of Reggie Middleton, although sympathetic and financially cute, completely amiss amid technicalities of bitcoin. Lack of knowledge undermines the future of this so promisingly developing alternative, internet currency, as bitcoin supporters helplessly look around askance: what really happened?

I'm presently working on report on this matter, covering three vital topics, nowhere else covered yet:

- reasons, method and outcomes of MtGox robbery [in progress now!] for customers and the market
- analysis and bitcoin price action forecast, as variants of legal actions
- practical how-to manual for MtGoxed customers, how successfully reclaim stolen money [if you happened to have substantial amount] in individual and team setting.

The report is based on facts uncovered during operation of the platform, wider unknown, but key to grasping the crux of the situation and taking proper steps towards resolution. Recommended for medium and key customers of MtGox, active bitcoin market participants, among them institutional, because nothing comes so expensive, as knowledge, or correctly speaking lack thereof. It could be of special interest to lawyers on the case and bitcoin analysts of institutional investors, not necessarily, or especially not MtGox clients.

The report can be yours for pennies only, exactly for 24 cents - i.e. 0,24 Btc. Order via mail. In case of doubt please consult the bitcoin bookmark.
© zezorro'10 dodajdo.com
blog comments powered by Disqus

muut